Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

1. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@uprane.pl; bądź


b) na adres: Uprane Sp. z o.o., Rębusz 1, 73-240 Bierzwnik

2. Reklamacja może być złożona po zwrocie rzeczy Klientowi, przy czym rzeczy, których reklamacja dotyczy nie mogą posiadać śladów użytkowania. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację; adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta; wskazanie zamówienia, którego reklamacja dotyczy; dokładny opis uchybień jakościowych oraz datę ich stwierdzenia; żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód nabycia usługi (np. kopię paragonu lub faktury itp.) oraz protokół zastrzeżeń (o ile został spisany). Klient powinien również dostarczyć do Uprane.pl rzecz, której dotyczy reklamacja.

3. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Uprane.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

4. Uprane.pl rozpatrzy zasadność zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji bądź uzupełnienia jej braków przez Klienta. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

6. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

7. Klient może uzyskać informacje w sprawie możliwych pozasądowych sposób rozstrzygania sporów, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

8. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Loading...