Postanowienia ogólne

1.1. Spółka Uprane Sp. z o.o. z siedzibą w Rębuszu, adres: Rębusz 1, 133, 73-240 Bierzwnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, numer NIP: 594-160-86-82, adres elektroniczny: biuro@uprane.pl, tel: + 48 508 03 06 06, świadczy usługi poprzez stronę https://uprane.pl .

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.uprane.pl, który udostępniany jest przez Spółkę Uprane Sp. z o.o. W szczególności określa on rodzaje i zakres świadczonych usług, cennik usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania umów, tryb postępowania reklamacyjnego.

1.3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) Uprane.pl –Uprane Sp. z o.o. z siedzibą w Rębuszu, adres: Rębusz 1, 73-240 Bierzwnik;


b) Klient –korzystająca z usług świadczonych poprzez serwis internetowy osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadające zdolność do czynności prawnych;

c) Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.uprane.pl;


d) Usługi pralnicze –usługi oferowane przez Spółkę Uprane, odnoszące się do prania wodnego, prania chemicznego, prasowania, maglowania, czyszczenia i impregnacji dywanów;

e) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem serwisu internetowego, określające m.in. rodzaj i ilość rzeczy mających być przedmiotem Usług pralniczych; miejsce, datę oraz przedział czasowy odbioru rzeczy; miejsce, datę oraz przedział czasowy zwrotu rzeczy; które to oświadczenie stanowi złożenie Spółce Uprane za pośrednictwem serwisu internetowego przez Klienta oferty zawarcia umowy o świadczenie Usług pralniczych;

1.4. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Uprane.pl, są następujące:

a) dla Serwisu internetowego – konieczne jest m.in. posiadanie komputera, laptopa lub innego Urządzenia z dostępem do Internetu, np. telefon typu smartfon oraz z przeglądarką internetową Internet Explorer (w wersji 11.0 lub nowszej), Mozilla Firefox (w wersji 57.0 lub nowszej), Google Chrome (w wersji 62.0 lub nowszej), Safari (w wersji 10.0 lub nowszej) albo Opera (w wersji 47.0 lub nowszej), jak również posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

1.5. Klient korzystający z Serwisu internetowego zobowiązany jest:

a) korzystać z Serwisu internetowego zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa;

b) nie dostarczać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze;

c) nie przesyłać niezamówionej informacji handlowej, jak również nie umieszczać jej w ramach Serwisu internetowego.

Rejestracja

2.1. Aby korzystać z serwisu internetowego, Klient powinien wejść na stronę www.uprane.pl 2.2. Klient powinien sprawdzić czy serwis internetowy świadczy usługi w miejscu pobytu klienta. W tym celu w stopce strony wymienione są dzielnice miasta Szczecin, gdzie usługa jest świadczona.

2.3. Po wejściu na stronę, Klient może przejść do rejestracji konta. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna.

2.4. W celu rejestracji konta Klient powinien wybrać opcję „Zarejestruj się”.

2.5. Aby utworzyć konto, Klient powinien wypełnić dostępny formularz, w tym podać adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Klienta. Klient powinien ponadto zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować wszystkie jego postanowienia, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które podał podczas rejestracji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas rejestracji. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego, w tym złożenie Zamówienia.

2.6. Po utworzeniu konta Klient może składać zamówienia.

Składanie Zamówienia

3.1. Po dokonanej rejestracji, Klient może korzystać z funkcjonalności oferowanych przez serwis internetowy.

3.2. Poprzez serwis internetowy Klient może złożyć Zamówienie dotyczące Usług pralniczych.

3.3. Serwis internetowy umożliwia Klientowi składanie Zamówień dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

3.4. W celu złożenia Zamówienie Klient powinien m.in. wybrać odpowiedni asortyment, który chce zlecić do prania, poprzez dodanie go do koszyka, wypełnić formularz Zamówienia, wybrać poszczególne usługi dodatkowe znajdujące się w asortymencie w chwili składania zamówienia (zgodnie z ich opisem oraz cenami określonymi szczegółowo w cenniku dostępnym na stronie), wybrać dostępną datę oraz przedział czasowy odbioru rzeczy, wybrać dostępną datę oraz przedział czasowy zwrotu rzeczy, wybrać formę płatności a następnie zatwierdzić Zamówienie poprzez wybranie opcji „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.5. W formularzu Zamówienia Klient powinien wprowadzić następujące dane:


a) adres odbioru rzeczy (ulicę i numer domu/mieszkania; kod pocztowy; miasto);

b) imię i nazwisko Klienta;

c) informacje dodatkowe (opcjonalnie);

Dodatkowo w formularzu Zamówienia Klient powinien zaznaczyć, czy zwrot rzeczy ma nastąpić na ten sam adres (co adres odbioru rzeczy). W przeciwnym razie, Klient powinien wprowadzić w odpowiednim polu adres zwrotu rzeczy.

3.6. Klient wybiera dostępną datę oraz przedział czasowy, w którym ma nastąpić odbiór rzeczy.

3.7. Ceny wskazane przy każdej usłudze wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

3.8. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia Klienta (łącznym wynagrodzeniu za Usługi pralnicze wybrane przez Klienta), jest widoczna w podsumowaniu zamówienia bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia Klienta uwzględnia należne podatki, jak również koszty odbioru i zwrotu rzeczy przez pracownika Uprane.pl. Przy czym, w przypadku gdy Klient nie będzie przebywał pod adresem, który wskazał jako adres odbioru bądź zwrotu rzeczy, w dacie i przedziale czasowym wybranym przez Klienta, Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą manipulacyjną/kurierską zgodnie z pkt 6.4 – 6.6 poniżej.

3.9. Zapłaty za usługi zamówione poprzez serwis internetowy można dokonać w następując sposób:


a) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry): płatność następuje przy użyciu systemu płatności internetowych PayTel;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia: płatność następuje kartą płatniczą w terminalu POS

3.10. Aby skorzystać z możliwości dokonania płatności kartą kredytową, Klient powinien wprowadzić w wyznaczonych polach następujące informacje:

a) numer karty kredytowej Klienta;

b) imię i nazwisko Klienta;

c) datę ważności karty kredytowej Klienta;

d) kod CVV karty kredytowej Klienta. 
lub skorzystać zgodnie z instrukcją z innej formy płatności udostępnionej przez system płatności internetowych PayTel.

3.11. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany podczas rejestracji konta, zostanie wysłana przez Uprane.pl wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia oraz przyjęcia Zamówienia do realizacji.

3.12. Po potwierdzeniu złożenia Zamówienia, karta kredytowa zostanie obciążona kwotą Zamówienia Klienta.

3.13. Jeżeli po złożeniu Zamówienia obejmującego kilka usług, okaże się, że realizacja części z nich nie będzie możliwa w dacie bądź przedziale czasowym wskazanym przez Klienta, Uprane.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji.

3.14. W przypadku wskazanym w pkt 3.13 powyżej, Uprane.pl zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część (w przypadku gdy Zamówienie zostanie zrealizowane w części). Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

Realizacja Zamówienia, odbiór i zwrot rzeczy

4.1. Odbiór oraz zwrot rzeczy objętych Zamówieniem możliwy jest na obszarze obsługiwanym przez Uprane.pl w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.2. Odbiór oraz zwrot rzeczy będzie realizowany przez pracownika Uprane.pl.

4.3. Pracownik Uprane.pl odbierając rzeczy sprawdza i potwierdza wcześniej obliczoną przez Klienta łączną cenę za wybrane przez Klienta Usługi pralnicze oraz ilość przekazanych rzeczy. W przypadku, gdy zmieni się ilość przekazywanych rzeczy, pracownik Uprane.pl ma możliwość zweryfikować kwotę już zapłaconą przez Klienta (w przypadku płatności z góry) lub należną do zapłaty (w przypadku płatności przy odbiorze), tak aby odpowiadała ona rzeczywistej ilości rzeczy przekazywanych przez Klienta. Po dokonanej weryfikacji, pracownik Uprane.pl może pobrać od Klienta bądź zwrócić odpowiednią kwotę Klientowi. Przy czym w przypadku zwrotu płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. Przekazanie rzeczy z pominięciem standardowej procedury Uprane.pl W przypadku, gdy Klient przekazuje pracownikowi Uprane.pl rzeczy przeznaczone do prania we własnym worku/reklamówce/pokrowcu na ubrania itp., z pominięciem standardowej procedury przekazania rzeczy do pojemnika/worka firmowego Uprane.pl, wówczas tym samym wyraża on zgodę, aby przeprowadzenie procedury sprawdzenia ilości przekazanych rzeczy oraz potwierdzenia wcześniej obliczonej przez Klienta łącznej ceny za wybrane przez Klienta Usługi pralnicze, zostało przeprowadzone w pralni Uprane.pl (bez obecności Klienta). Za worki/reklamówki/pokrowce na ubrania itp. przekazane przez Klienta, Uprane.pl nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, Klient akceptuje tym samym fakt, że w przypadku, gdyby zadeklarowana przez Klienta ilość rzeczy nie odpowiadała ilości rzeczy rzeczywiście przekazanych przez Klienta, wówczas Uprane.pl jednostronnie dokona stosownej zmiany informacji o rzeczywistej ilości rzeczy przeznaczonych do prania. W konsekwencji, Uprane.pl zweryfikuje również kwotę już zapłaconą przez Klienta (w przypadku płatności z góry) lub należną do zapłaty (w przypadku płatności przy odbiorze), tak aby odpowiadała ona rzeczywistej ilości rzeczy przekazanych przez Klienta. Po dokonanej weryfikacji

– w przypadku płatności z góry Klient zostanie poinformowany telefonicznie o zmianie kwoty, a w przypadku konieczności dopłaty poproszony o dokonanie przelewu na brakującą kwotę, który otrzyma w wiadomości email. W przypadku zwrotu części płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

– w przypadku płatności przy odbiorze na etapie odbioru rzeczy, pracownik Uprane.pl pobierze od Klienta bądź zwróci odpowiednią kwotę Klientowi. Przy czym w przypadku zwrotu płatności, zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

4.4. Uprane.pl może bez zgody Klienta powierzyć wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub jej części (w tym wykonanie Usług pralniczych wskazanych w Zamówieniu) innym osobom/podmiotom.

Warunki świadczenia usług

5.1. Klient może złożyć Zamówienie na Usługi pralnicze dostępne w serwisie internetowym www.uprane.pl.

5.2. Uprane.pl informuje, że czyszczenie (pranie) wszelkich wyrobów nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego z chwili wytworzenia, lecz stanowi wyłącznie odświeżenie jego wyglądu z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddania do czyszczenia (prania).

5.3. Uprane.pl zastrzega, że nie wszystkie zabrudzenia mogą zostać usunięte bądź wyczyszczone, w szczególności dotyczy to sytuacji przykładowo wskazanych w punktach od 5.6 do 5.8 niniejszego Regulaminu.

5.4. Przed przekazaniem rzeczy pracownikowi Uprane.pl, Klient powinien:

a) dokładnie opróżnić zawartość wszystkich kieszeni oraz usunąć broszki i inne elementy ozdobne;

b) wskazać plamy, ich pochodzenie oraz wszelkie uszkodzenia (rozprucia, pęknięcia, miejsca przetarte).

5.5. Pranie (czyszczenie) będzie odbywało się zgodnie ze wskazówkami na wszywce informacyjnej producenta dotyczącej sposobu prania (czyszczenia). W przypadku braku wszywki informacyjnej, Uprane.pl przyjmuje rzeczy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.

5.6. Uprane.pl informuje m.in., że:

a) wyroby mocno zabrudzone oraz niektóre plamy mogą się nie doczyścić;


b) obszycia ze sztucznej skóry (skaju) mogą zesztywnieć i popękać;


c) w miejscach uszkodzonych przez mole (lub inne insekty) po wykonaniu usługi mogą pojawić się widoczne dziurki, zaś w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania po praniu mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru;


d) barwniki o niskiej jakości stosowane w odzieży mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy odzieży;


e) wyroby zawierające puch (np. kurtki, kołdry) w procesie czyszczenia mogą ulec deformacji; na tkaninie mogą pozostać ślady po czyszczeniu puchu z jego naturalnej warstwy.


f) guziki, wszelkiego rodzaju klamry, ozdoby lub aplikacje itp. mogą ulec uszkodzeniu.

5.7. Odnośnie dywanów Uprane.pl informuje m.in., że:

a) nie jest możliwe całkowite usunięcie m.in. plam z silnych barwników (w tym z kawy, herbaty), plam z klejów i substancji lepkich, niektórych plam tłustych niewiadomego pochodzenia, odbarwień.

b) frędzle dywanów mogą ulec zniszczeniu bądź zżółknąć;

c) dywany wiskozowe na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa;

d) dywany i chodniki po czyszczeniu mogą stracić sztywność;

e) dywany i chodniki wełniane (czyszczone po raz pierwszy) mogą ulec niewielkiemu skurczeniu;


f) na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie użytkowanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach.

5.8. W uzasadnionych przypadkach Uprane.pl może odmówić wykonania usługi.

5.9. Jakość wykonania usługi, w tym stan rzeczy, Klient powinien sprawdzić w chwili odbioru rzeczy. W przypadku zastrzeżeń, Klient ma obowiązek żądać spisania protokołu zastrzeżeń (obejmującego zastrzeżenia i uwagi co do wykonanej usługi), który będzie mógł być podstawą reklamacji.

5.10. Uprane.pl nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bądź uszkodzenie rzeczy oddanych do prania do Uprane.pl, za wyjątkiem zniszczeń bądź uszkodzeń będących wynikiem winy umyślnej. W szczególności Uprane.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia guzików, wszelkiego rodzaju klamer, ozdób lub aplikacji itp.

5.11. W przypadku zaginięcia rzeczy bądź zniszczeń bądź uszkodzeń będących wynikiem winy umyślnej, odszkodowanie Klienta może stanowić kwotę odpowiadającą jej zwykłej wartości, nie może jednak przekroczyć równowartości 3-krotnej wysokości ceny za wykonaną usługę odnoszącą się do tejże rzeczy.

Odbiór, zwrot rzeczy

6.1. Odbiór oraz zwrot rzeczy następuje we wskazanym w zamówieniu usługi dniu oraz przedziale czasowym.

6.2. We wskazanym dniu oraz przedziale czasowym, pracownik Uprane.pl przyjeżdża na wskazany przez Klienta adres.

6.3. Klient zobowiązany jest umożliwić pracownikowi Uprane.pl odbiór bądź zwrot rzeczy w miejscu oraz w dniach i przedziałach czasowych wskazanych w Zamówieniu przez Klienta.

6.4. W przypadku, gdy we wskazanym dniu oraz przedziale czasowym, pod wskazanym adresem Klienta nie ma, wówczas pracownik Uprane.pl podejmie próbę telefonicznego kontaktu z Klientem i ustali z nim kolejny termin dostawy. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe, Klient będzie zobowiązany wskazać kolejny termin (odpowiednio odbioru bądź zwrotu) mailowo bądź telefonicznie.

Odstąpienie od umowy

7.1. Uprane.pl informuje niniejszym Klienta (tj. jeszcze przed rozpoczęciem usług), że po wykonaniu usług przez Uprane.pl, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy.

7.2. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Klienta oznacza wyraźną zgodę Klienta na wykonanie usług.

7.3. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej z Uprane.pl nie przysługuje Klientowi, jeżeli Uprane.pl wykonał w pełni usługę za zgodą Klienta.

Tryb postępowania reklamacyjnego

8.1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji.

8.2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacja@uprane.pl; bądź


b) na adres: Uprane Sp. z o.o., Rębusz 1, 73-240 Bierzwnik

8.3. Reklamacja może być złożona po zwrocie rzeczy Klientowi, przy czym rzeczy, których reklamacja dotyczy nie mogą posiadać śladów użytkowania. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko Klienta składającego reklamację; adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji konta; wskazanie zamówienia, którego reklamacja dotyczy; dokładny opis uchybień jakościowych oraz datę ich stwierdzenia; żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód nabycia usługi (np. kopię paragonu lub faktury itp.) oraz protokół zastrzeżeń (o ile został spisany). Klient powinien również dostarczyć do Uprane.pl rzecz, której dotyczy reklamacja.

8.4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Uprane.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

8.5. Uprane.pl rozpatrzy zasadność zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji bądź uzupełnienia jej braków przez Klienta.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

9.2. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

9.3. Klient może uzyskać informacje w sprawie możliwych pozasądowych sposób rozstrzygania sporów, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także o zasadach dostępu do tych procedur dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Postanowienia końcowe

10.1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie Klientowi przed zawarciem umowy na stronie internetowej: https://uprane.pl. Regulamin jest udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

10.2. Uprane.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Umowy zawierane są w języku polskim.

10.4. Uprane.pl oraz Klient będą starali się rozwiązywać spory na drodze polubownej. Wszelkie spory między Klientem a Uprane.pl rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uprane.pl.

10.5. Cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

10.6. Klient będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, powinien zgłosić wyraźnie chęć otrzymania faktury najpóźniej w dacie odbioru rzeczy. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta na przesyłanie paragonu lub faktury także w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji.

10.7. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia pomiędzy Uprane.pl a Klientem następować będą w formie elektronicznej, tj.:


a) Klient: na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji;

b) Uprane.pl: na adres poczty elektronicznej: kontakt@uprane.pl

10.8. Strony zobowiązane są niezwłocznie zawiadamiać o zmianie swoich danych, w tym adresie poczty elektronicznej.

10.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01 grudnia 2022 r.

Loading...